Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Panevėžio mokymo centro  duomenų apsaugos pareigūnė teisininkė Virginija Gimžauskienė
Adresas: Staniūnų g. 68, Panevėžys
Telefonas: +370 634 81456
El. paštas: duomenuapsauga@paneveziomc.lt

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos
Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas (toliau - DAP) Panevėžio mokymo centre (toliau - Įstaiga) atlieka šias užduotis:

  1. Informuoja Įstaigą ir duomenis Įstaigoje tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
  2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir Įstaigos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą ir kt. informuojakonsultuoja Įstaigą apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas.
  3. Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
  4. Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir atlieka kontaktinio asmens funkcijas Valstybinei duomenų inspekcijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
  5. Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Įstaigoje, nagrinėja jų prašymus ir teikia kitas susijusias paslaugas.

Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galite rasti Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243.

Panevėžio mokymo centro tikslas tvarkant fizinių asmenų asmens duomenis - saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, jo teisę į asmens duomenų apsaugą ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, taikant  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų pasaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Informuojame, kad Reglamentas (ES) 2016/679 taikomas tik fizinių asmenų (toliau - duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymui.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS